کسر سرمایه تلف شده از منافع قبل از تلف

کسر سرمایه تلف شده از منافع قبل از تلف


کسر سرمایه تلف شده از منافع قبل از تلف

امام خمینی: ١٧٨٤ اگر مقداری از سرمايه از بين برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، می تواند مقداری را كه از سرمايه كم شده بردارد.

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۱ ـ اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد.

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۱ ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.آیت الله

آیت الله نوری همدانی: مسأله1780- اگر مقداري از سرمايه از بين رود و از باقيماندة آن منافعي ببرد که از خرج سالش زياد بيايد مي تواند مقداري را که از سرمايه کم شده از منافع بردارد .

آیت الله سبحانی: مسأله 1480- اگر مقدارى از سرمايه تلف شود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد; مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد .

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1793- اگر مقداري از سرمايه يك رشته كسب به تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود، و از باقي‌مانده آن رشته، منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مي‎تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده، از آن منافع بردارد، ولي احتياط اين است كه از منافع بعد از كم‌شدن آن مقدار بر ندارد.

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1794- اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيماندۀ آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد، ولى اگر با سرمايه‌اى كه براى او مانده، نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد يا منافعى كه از آن پيدا مى‌شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى‌تواند كسرى سرمايه‌اى را كه براى امرار معاش لازم است از منافع كسر نمايد.