کسر قرض از منافع سال بعد و حکم ادای آن

کسر قرض از منافع سال بعد و حکم ادای آن


کسر قرض از منافع سال بعد و حکم ادای آن

 

امام خمینی: ١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نمايد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١۴٠٧- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید.
 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۴ ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ، نمى تواند از منافع سالهاى بعد آن قرض را كسر نمايد ، ولى مى تواند قرض خود را از آنها ادا كند.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۳ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد،
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1783- اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض کند مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را اداء نمايد .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1483- اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى تواند از منافع سال هاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1796- اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي‎تواند از منافع سال‎هاي بعد، قرض خود را ادا نمايد.