کسر مخارج از منفعت سال بعد

کسر مخارج از منفعت سال بعد


کسر آنچه از سرمایه خرج کرده از منفعت آخر سال

امام خمینی: ١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آيد، می تواند مقداری را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

آیت الله بهجت: مسأله ١۴٠٣- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به‌دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

آیت الله نوری همدانی: مسأله1779- اگر در سال اوّل منفعتي نبرد و از سرمايه خرج کند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتي بدستش آيد ، مي توان مقداري را که از سرمايه برداشته از منافع کسر نمايد .

آیت الله سبحانی: مسأله 1479- اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1792- اگر در اول سال منفعتي نبرد، و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام‌شدن سال، منفعتي به دستش آيد، مي‎تواند مقداري كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، ولي احتياط اين است كه كسر ننمايد.

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1792- اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، و فقط مخارج تجارت را مى‌تواند از آن كسر كند.