کفاره خوردن قضای روزه ماه رمضان بعد از زوال

کفاره خوردن قضای روزه ماه رمضان بعد از زوال


 كفّاره خوردن قضای روزه ماه رمضان بعد از زوال


امام خمینی : مسأله ١٦٨٧ كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام دهد، بايد به ده فقير هر كدام يك مد كه تقريبا ده سير است طعام بدهد، و اگر نمى‏تواند بنابر احتياط واجب بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد.


امام خامنه ای : رساله آموزشی - کفاره‌ی افطار قضای ماه رمضان عبارت است از غذا دادن به ده فقیر و اگر نمی‌تواند واجب است سه روز روزه بنابر اتیاط واجب پی در پی بگیرد.


آیت آلله سیستانی : مسأله ۱۶۵۶ ـ کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک مُد طعام بدهد، و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد.


آیت آلله بهجت: مسأله ١٣٣۴-  کسی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است، در صورت وسعت وقت پیش از ظهر می‌تواند افطار کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد، ولی افطار بعد از ظهر حرام است، و اگر بعد از ظهر افطار کند باید کفاره بدهد و کفاره او اطعام ده فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن است.


آیت آلله سبحانی : مسأله 1346-  كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعدازظهر عمداً كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، بايد به ده فقير، هر كدام يك مدّ، طعام دهد. و اگر نمى تواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد.


آیت آلله زنجانی : مسأله 1696- كسى كه قضاى روزۀ ماه رمضان را گرفته، اگر از شب نيت روزه كرده و پيش از ظهر عمداً كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد، و يا اين كار را بعد از ظهر انجام دهد- چه از شب نيت روزه كرده باشد يا نه- بايد به ده مسكين هر كدام يك مد طعام بدهد، و اگر نمى‌تواند سه روز روزه بگيرد.


آیت آلله نوری همدانی : مساله1684-  کسي که قضاي روزة رمضان را گرفته ، اگر بعد از ظهر عمداً کاري که روزه را  باطل  مي کند انجام دهد ، بايد به ده فقير هر کدام يک مد که تقريباً ده سير است بدهد و اگر نمي تواند بنابر احتياط واجب بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد .


آیت آلله صافی : مسأله 1696- كسي كه قضاي روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً كاري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، بايد به ده فقير هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير است طعام بدهد و اگر نمي‎تواند، سه روز روزه بگيرد.