گزارش تصویری از سالگرد آیت الله سید محمد مدرسی

گزارش تصویری از سالگرد آیت الله سید محمد مدرسی