گزارش تصویر جشن تلبس یکی از طلاب حوزه علمیه یزد با حضور آیت الله مدرسی

گزارش تصویر جشن تلبس یکی از طلاب حوزه علمیه یزد با حضور آیت الله مدرسی