نقشه سایت نقشه سایت


مال كسى كه تمام مخارجش را ديگرى مى‏ دهد مال كسى كه تمام مخارجش را ديگرى مى‏ دهد

مال كسى كه تمام مخارجش را ديگرى مى‏ دهد

 

امام خمینی: ١٧٥٧ كسی كه ديگری مخارج او را می دهد، بايد خمس تمام مالی را كه به دست می آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقی مانده را بدهد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨١- کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، مثل زنی که شوهر مخارج او را می‌دهد، اگر خودش کسبی داشته باشد باید خمس تمام مالی را که به‌دست می‌آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۷۴ ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۴ ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را میدهد، باید خمس تمام مالی که به دست میآورد را بدهد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1753- کسي که ديگري مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمامي مالي را که بدست مي آورد بدهد . ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن را کرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1454- كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1765- اگر كسي كه ديگري مخارج او را مي‎دهد، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي‎آورد بدهد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1766- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‌دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى‌آورد و يك سال در دست او مى‌ماند، بدهد.